Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

78 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου

 
Πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων, [εξήντα τριών (63) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, δύο (2) Δ.Ε. Οδηγών και δέκα τριών (13) Υ. Ε. Διαμετακομιστών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών ], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., για το Κέντρο Διαλογής Αττικής και Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 - ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2012) (τηλ. επικοινωνίας: 210-3353228 και 487).

Αιτήσεις από 12-01-2012 έως και 23-01-2012.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...