Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στην Πάφο

eid5

Η ε­ται­ρεί­α Digipro Computer Consultants σε συ­νερ­γα­σί­α με την Αρ­χή Α­νά­πτυ­ξης Αν­θρώ­πι­νου Δυ­να­μι­κού, διορ­γα­νώ­νει προ­γράμ­μα­τα κα­τάρ­τι­σης α­νέρ­γων τα ο­ποί­α συγ­χρη­μα­το­δο­τού­νται α­πό το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Κοι­νω­νι­κό Τα­μεί­ο της Ε­Ε.


Σύμ­φω­να με τη συ­ντο­νί­στρια των προ­γραμ­μά­των της Digipro Γε­ωρ­γί­α Κού­πα­νου, την πα­ρού­σα στιγ­μή υ­πάρ­χει σε ε­ξέ­λι­ξη το σχέ­διο κα­τάρ­τι­σης α­νέρ­γων με τί­τλο: «Δια­γω­νι­σμός για ε­ξα­σφά­λι­ση υ­πη­ρε­σιών για την ορ­γά­νω­ση και υ­λο­ποί­η­ση προ­γραμ­μά­των κα­τάρ­τι­σης για α­νέρ­γους στην Ε­παρ­χί­α Πά­φου – Γραμ­μα­τεια­κές δε­ξιό­τη­τες».

Θα α­πευ­θυν­θεί πρό­σκλη­ση προς τους α­νέρ­γους που εί­ναι εγ­γε­γραμ­μέ­νοι στο Γρα­φεί­ο Ερ­γα­σί­ας, οι ο­ποί­οι μέ­χρι τις 3 Φε­βρουα­ρί­ου θα α­πο­στέλ­λουν την αί­τη­ση εν­δια­φέ­ρο­ντος για συμ­με­το­χή στο πρό­γραμ­μα στη Digipro, η ο­ποί­α θα τις α­πο­στέλ­λει στην Α­ΝΑΔ για έ­γκρι­ση. Ο α­ριθ­μός των α­νέρ­γων που θα ε­γκρι­θεί θα εί­ναι πε­ρί­που 15.

Το πρό­γραμ­μα κα­τάρ­τι­σης θα εί­ναι διάρ­κειας 160 ω­ρών, δη­λα­δή πε­ρί­που δύ­ο μή­νες, με κα­θη­με­ρι­νά 4ω­ρα μα­θή­μα­τα και α­να­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σει το Μάρ­τη. Οι ά­νερ­γοι που θα συμ­με­τέ­χουν θα πλη­ρώ­νο­νται 8 ευρώ την ώ­ρα, πε­ρί­που για το συ­νο­λι­κό πρό­γραμ­μα γύ­ρω στα 1280 ευρώ μεί­ον οι Κοι­νω­νι­κές Α­σφα­λί­σεις.

Το σχέ­διο κα­τάρ­τι­σης στο­χεύ­ει α­πό τη μια να κα­ταρ­τί­σει με ε­πι­πλέ­ον δε­ξιό­τη­τες και ι­κα­νό­τη­τες τους συμ­με­τέ­χο­ντες σε κα­θή­κο­ντα γραμ­μα­τεια­κά και να τους κά­νει πιο α­ντα­γω­νι­στι­κούς στη δύ­σκο­λη πλέ­ον α­γο­ρά ερ­γα­σί­ας, και α­πό την άλ­λη να τους πα­ρέ­χει μια μι­κρή αλ­λά ση­μα­ντι­κή χρη­μα­τι­κή ε­νί­σχυ­ση, αμ­βλύ­νο­ντας τις κοι­νω­νι­κές α­νι­σό­τη­τες που εί­ναι βα­σι­κός στό­χος του Ε­ΚΤ.

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι ά­νερ­γοι μπο­ρούν να α­πο­τα­θούν στο τη­λέ­φω­νο 26955300 (Γε­ωρ­γί­α Κού­πα­νου).

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...