Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 2012 για το Δήμο Σιθωνίας


Ο Δήμος Σιθωνίας είναι φορέας του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων (άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 22830/05-04-2011 Κ.Υ.Α). Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012.


Οι κάτοικοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα.

Σημειωτέον ότι θα γίνει έλεγχος απορίας των μελών που αιτήθηκαν με την ανωτέρω αίτηση τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και εν συνεχεία θα συνταχθεί Ονομαστική Κατάσταση των τελικών δικαιούχων.
Κάθε αίτηση μέλους προς το Δήμο Σιθωνίας θα πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνου φορέα υλοποίησης του προγράμματος.
β) Φωτοτυπία ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης.
γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών.
δ) Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του έτους 2011 ή στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...