Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων στα Γιάννενα


Μέχρι τις 23 Μαρτίου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι κάτοικοι δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Ιωαννιτών για ένταξή τους στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2012, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολής, Μπιζανίου, Παμβώτιδας, Περάματος και των Δημοτικών Κοινοτήτων Μαρμάρων, Νεοχωρόπουλου και Σταυρακίου.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000,00€ προσαυξημένο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο προστατευόμενο τέκνο και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας (Ε9), ότι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης της ΕΕ έτους 2012 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
2. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2011.

 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ Σε περίπτωση που ο δικαιούχος πάσχει από βαρύ ανίατο ή δυσίατο νόσημα απαιτούνται έγγραφα από κρατικούς φορείς υγείας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν απαιτείται βεβαίωση σπουδών. Για την απόδειξη μη ιδιόκτητης κατοικίας απαιτείται Ε9. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολής, Μπιζανίου, Παμβώτιδος και Περάματος, καθώς και στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων Μαρμάρων, Νεοχωροπούλου, Σταυρακίου, από 22 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και 23 Μαρτίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...