Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Δ. Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 400 ατόμων


Στην πρόσληψη 400 οκταμηνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτρολογικού, προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Παραλαβή αιτήσεων πρόσληψης από 02/07/2012 μέχρι και 11/07/2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.
Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης σε μορφή .pdf

Έντυπο Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε μορφή .pdf

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (α. Κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα,  β. Απασχόληση σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο ως εποχικό προσωπικό το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο) σε μορφή .pdf

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση πρόσληψης σε Ο.Τ.Α. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε μορφή .pdf

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) σε μορφή .pdf


via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...