Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου


Υποτροφίες Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου

Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 1ο πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, για τη χορήγηση υποτροφιών, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στo γνωστικό πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θεματική ενότητα την Κύπρο.

Το ποσό της Υποτροφίας θα είναι σταθερό, ανεξαρτήτως ύψους διδάκτρων και θα έχει μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη. Ο αριθμός των υποτροφιών και το ποσό θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος. Ο Υπότροφος θα μπορεί να διερευνήσει τη δυνατότητα και άλλων πηγών χρηματοδότησης των σπουδών του. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ίδρυμα εάν λαμβάνουν και άλλη υποτροφία ή χορηγία για το επίπεδο σπουδών για το οποίο υποβάλλουν αίτηση, ή εάν έχουν έμμισθη απασχόληση (”assistantship”) στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την καταβολή μερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτροφίας.

Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης των Υποτροφιών

1.Ιθαγένεια: Ελληνική ή Κυπριακή.

2.Ηλικία: Η μέγιστη ηλικία του υποψηφίου για την υποτροφία ορίζεται στα 30 έτη.

3.Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου / διπλώματος: Να είναι πτυχιούχοι ελληνικών ή Κυπριακών ΑΕΙ. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για υποτροφία δίνεται σε όσους έχουν βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον οκτώ (8,00) και εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο. Η σειρά κατάταξης αποφοίτησης του υποψηφίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος που απεφοίτησε ή κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία, αποτελεί κριτήριο που θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων. Ο υποψήφιος θα υποχρεούται να υποβάλει, μαζί με το πτυχίο, και βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή της Σχολής, με τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης.

4.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας, στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, ή την επίσημη γλώσσα του Προγράμματος Σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού, Πτυχίου ή Διπλώματος (σε ισχύ και ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Υποδοχής).

5.Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης, επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 30η Ιουνίου 2013.

6.Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή χώρες ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά έως την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 στη διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org με την ένδειξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών». Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα), ενώ σε περίπτωση που επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έγγραφα. Η αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν απλές φωτοτυπίες των επίσημων εγγράφων, μεγέθους Α4. Δεν απαιτείται επικύρωση.
Περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τα δικαιολογητικά εδώ.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...