Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 15.000 ανέργους


Τις αιτήσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» αναμένει ο ΟΑΕΔ. Πρόκειται για δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ με τα οποία θα προωθηθούν στην αγορά εργασίας 15.000 άνεργοι.

Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 24 μήνες για αμιγή απασχόληση και στους 30 μήνες για την κατάρτιση των ανέργων. Με το πρόγραμμα αυτό θα καταρτιστούν και θα αποκτήσουν εργασία 10.000 άνεργοι που δικαιούνται την "επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας".
Η επιταγή χορηγείται στον επιδοτούμενο λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας, ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας (αρχική, τροποποιητική ή συνέχιση).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων «τρέχει» και για το δεύτερο πρόγραμμα, επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμων και περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών. Από την υλοποίηση του προγράμματος θα επωφεληθούν 5.000 άνεργοι :

1. Άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ηλικίας 55-64 ετών (θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει, δηλαδή, το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα), των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχει καταγγελθεί από τη 15η Ιουλίου 2010 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3863/2010 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις") από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, και όσων η σύμβαση καταγγέλλεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

2. Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών (που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω από 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Επίσης θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ.
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία ένταξής του. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν 25 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος είναι δυνατόν ο επιχορηγούμενος μισθωτός να ασφαλιστεί μόνο για τρεις μήνες κατ' έτος, κάτω των 25 ημερών ασφάλισης. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες (24 μήνες επιχορήγηση και τρεις μήνες δέσμευση).

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...