Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Γεωργικές σχολές (λύκεια) στις Περιφέρειες της χώρας


Μέχρι μία Γεωργική Σχολή σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως Δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ιδρύεται με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος,μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 26 Ιανουαρίου, σκοπός των Γεωργικών Σχολών είναι η επαγγελματική εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του αγρότη και έχουν αποφοιτήσει από το τριτάξιο Γυμνάσιο.

Στον απονεμόμενο από τις Γεωργικές Σχολές τίτλο σπουδών ενσωματώνονται το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου και το Πράσινο Πιστοποιητικό στις αντίστοιχες με το γνωστικό πεδίο της Σχολής ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα.

Πιο αναλυτικά, στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ "Δήμητρα" αναγράφονται τα εξής:

Άρθρο 11

Γεωργικές Σχολές

1.Με προεδρικό διάταγμα (Π.Δ.) που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να ιδρύεται μέχρι μία Γεωργική Σχολή σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως Δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το ιδρυτικό Π.Δ. καθορίζονται:

Α) ο τίτλος και το γνωστικό πεδίο της Γεωργικής Σχολής,
Β) η έδρα της Διοίκησης και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων,
Γ) ο αριθμός και το διδακτικό αντικείμενο των διδασκόντων.

2. Σκοπός των Γεωργικών Σχολών είναι η επαγγελματική εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του αγρότη και έχουν αποφοιτήσει από το τριτάξιο Γυμνάσιο.

3. Στον απονεμόμενο από τις Γεωργικές Σχολές τίτλο σπουδών ενσωματώνονται το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου και το Πράσινο Πιστοποιητικό στις αντίστοιχες με το γνωστικό πεδίο της Σχολής ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα.

4. Οι νέοι αγρότες, οι οποίοι διαθέτουν σχετικό με τους τομείς της αγροτικής παραγωγής τίτλο σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος ή τίτλο Σπουδών από Γεωργική Σχολή προτάσσονται κατά απόλυτη προτεραιότητα στους πίνακες δικαιούχων για τη χορήγηση επιδότησης πρώτης εγκατάστασης για νέους αγρότες.

5. Στις Γεωργικές Σχολές διδάσκουν:

Α) Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδίκευσης και για χρονικό διάστημα τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης,
Β) υπάλληλοι του Οργανισμού κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ και ΤΕ, κατά προτίμηση με αναγνωρισμένο πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης, για τη διδασκαλία των μαθημάτων ιδιαίτερης εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης.

6. Σε κάθε Γεωργική Σχολή λειτουργούν οι εξής μονάδες:

Α) εκπαιδευτήριο,
Β) καθετοποιημένη μονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των μαθητών,
Γ) εργαστήριο πληροφορικής
Δ) συμβατική και ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη,
Ε) οικοτροφείο και εστιατόριο

7. Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών επιλέγονται μεταξύ των αποσπασμένων καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των υπαλλήλων της κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ με βαθμό Α’ και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κατά τη διαδικασία της επιλογής συνεκτιμάται και έχει βαρύνουσα σημασία η εκ μέρους των υποψηφίων κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών.

8. Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία περιλαμβάνεται συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφερομένων.

9. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού συνιστάται και λειτουργεί «Γραφείο Διασύνδεσης και Εμπορίας Γεωργικών Σχολών», το οποίο μπορεί να προβαίνει στην πώληση των προϊόντων, που παράγονται από τις Γεωργικές Σχολές της Περιοχής ευθύνης του, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ και τα φορολογικά παραστατικά του Οργανισμού. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων της κάθε Γεωργικής Σχολής εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού και σε ξεχωριστό για κάθε Σχολή κωδικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συντήρηση και την ανάπτυξη της Σχολής αυτής.

10. Η φοίτηση, η στέγαση και η σίτιση στις Γεωργικές Σχολές είναι δωρεάν για τους Έλληνες πολίτες και για τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σπουδαστές, οι οποίοι προέρχονται από κράτη μέλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλουν τέλος ετήσιας εγγραφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο αριθμός των σπουδαστών, που προέρχονται από κράτη μέλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 10% του συνολικού αριθμού των σπουδαστών της σχολής.

11.Η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών αποτελεί ευθύνη:

Α) του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως προς τη διδακτέα ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδίκευσης,
Β) του Οργανισμού ως προς τη διδακτέα ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα ιδιαίτερης εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης.

12.Το πρόγραμμα Σπουδών των Γεωργικών Σχολών εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

13.Ως δημόσια Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργούν επίσης οι εξής Γεωργικές Σχολές:

Α) Πρότυπη Γεωργική Σχολή «Ανδρέας Συγγρός» με ειδικότητες Επιχειρηματικής Γεωργίας – Αγροτικής Οικονομίας – Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου και μεέδρα την Αθήνα.
Β) Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας με ειδικότητες Αγροτικών Μηχανημάτων – Ζωοτεχνίας – Ξυλογλυπτικής και Διακοσμητικής Επίπλου και με έδρα τη Λάρισα.
Γ) Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων με ειδικότητα Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας και με έδρα τα Ιωάννινα.
Δ) Γεωργική Σχολή Νεμέας με ειδικότητα Αμπελουργίας, Οινοτεχνίας και Οινοτουρισμού και με έδρα τη Νεμέα.
Ε) Γεωργική Σχολή Μεσσαράς με ειδικότητες Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών – Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών και με έδρα τη Μεσσαρά της Κρήτης.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...