Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων από τον δήμο Αλμυρού


Ο Δήμος Αλμυρού πρόκειται να καταθέσει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2012 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι, μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου μας, προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν στο Δήμο ως την Παρασκευή 23-03-2012 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα
2.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.
3.    Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου
4.    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)
5.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο
6.    Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2011. Σε περίπτωση που δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή.
7.    Στην περίπτωση πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, έγγραφα από Κρατικούς φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κ.λ.π.), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο).

Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

-    για την περιοχή του Δήμου Αλμυρού στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αλμυρού
-    για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας στα ΚΕΠ αυτών αντίστοιχα
Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές.

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί  και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
               
Στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού, οι μειονεκτικές  περιοχές (Οδηγία 85/148/ΕΟΚ) είναι :

1.Δήμος Αλμυρού (πλην οικ. Νεοχωρακίου και Ζαρκαδοχωρίου)
2.Τ.Κ Αγ. Τριάδας
3.Τ.Κ Αμαλιάπολης
4.Τ.Κ Δρυμώνας
5.Ευξεινούπολη
6.Τ.Κ Κροκίου
7.Τ.Κ Πλατάνου
8.Σούρπη

Και οι ορεινές περιοχές

1.Δήμος Αλμυρού (οικ. Νεοχωρακίου και Ζαρκαδοχωρίου)
2.Τ.Κ Αγ. Θεοδώρων
3.Τ.Κ Αγ. Ιωάννη
4.Ανάβρα
5.Τ.Κ Ανθοτόπου
6.Τ.Κ Αχιλλείου
7.Τ.Κ Βρυναίνης
8.Τ.Κ Κοκκωτών
9.Τ.Κ Κωφών
10.Πτελεό
11. Τ.Κ Φυλάκης

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...