Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Απασχόληση για 38 άτομα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης


Ζητούνται 38 άτομα για να εργαστούν στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Στην απασχόληση συνολικά 38 ατόμων θα προχωρήσει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) με αφορμή τη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το ΕΚΕΒΙ προτίθεται να απασχολήσει έως 38 άτομα ηλικίας από 18 μέχρι είκοσι έξι 26 ετών για την υποστήριξη της διοργάνωσης της ΔΕΒΘ 2012, στο χρονικό διάστημα 17/5/2012 έως 28/5/2012.
Απαιτούμενα προσόντα είναι το απολυτήριο Λυκείου και η βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητά προσόντα αποτελεί η εμπειρία στην υποστήριξη παρόμοιων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Για την εκτέλεση των εργασιών του προς ανάθεση έργου είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στους χώρους της ΔΕΒΘ. Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε 60 ευρώ ανά ημέρα μικτά, (συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) κατά άτομο.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΒΘ) 2012» στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες για τη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ 2011, 2012, 2013, 2014)».

Καθώς και η διεύθυνση του ΕΚΕΒΙ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ), Αθανασίου Διάκου 4, Αθήνα 11742, υπ' όψιν κου Γιάννη Μπούζα.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών μέχρι 24/4/2012 και ώρα 12.00. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: κ. Γιάννη Μπούζα, τηλ.: 210 9200324, e-mail: ybouzas@ekebi.gr, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00 έως 16.00.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...