Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

426 προσλήψεις μετά τις εκλογές στον Δ. Πατρέων


Αμέσως μετά τις εκλογές, θα προσληφθούν στο Δήμο Πατρέων 426 υπάλληλοι, οι οποίοι θα εργαστούν επί 5 μήνες, στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», που υλοποιείται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.
Οι 426 υπάλληλοι θα απασχοληθούν στον Δήμο Πατρέων προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις που έχουν συμφωνηθεί από κοινού με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού και οι οποίες ως επί το πλείστον έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Η πρόσληψη των υπαλλήλων πέρα από το ότι έρχεται να ενισχύσει έστω και προσωρινά το εισόδημα ανέργων συμπολιτών μας σε μια κρίσιμη περίοδο, ενισχύει σημαντικά και το έργο του Δήμου Πατρέων, σε καίριους τομείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας.

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης Πρόσληψης που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, έχουν ήδη αναρτηθεί:

Συγκεκριμένα στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, Καραϊσκάκη 172, Τ.Κ. 262 21, Πάτρα, βρίσκονται αναρτημένοι οι κατωτέρω πίνακες:

Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού

Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.

Οι σχετικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.kmop.gr), έχουν αποσταλλεί ηλεκτρονικά στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο ΑΣΕΠ για έλεγχο νομιμότητας.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...