Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Προσλήψεις 460 ατόμων στο Δ. Σερρών


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων εξήντα (460) ατόμων που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ανακοίνωσε ο δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, την Πέμπτη 2 Αυγούστου.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος, η πρόσληψη του παραπάνω αριθμού πολιτών στο Δήμο Σερρών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αριθμ. 5.206/01/2012 ανακοίνωσης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ περί σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Σερρών»

Από τις 460 θέσεις, οι 270 αφορούν στο Δήμο Σερρών, ενώ οι υπόλοιπες 190 στα άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Ειδικότερα:
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών: 70 άτομα.
Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών: 50 άτομα.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σερρών: 70 άτομα.

Οι προϋποθέσεις
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Να σημειωθεί ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν με τους εξής τρόπους:
Α. Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Εργατικό Κέντρο Σερρών (Μεραρχίας 38 - Σέρρες). Αρμόδια πρόσωπα: Κ. Σεμέλογλου Αθανάσιος & κα Ροϊδου Γαλήνη, από ώρα 08:00 έως 15:00, (τηλ.: 23210 24455).

Β. Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε (για Π.Ε. Σερρών), Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100 Βέροια, υπ' όψη Σ. Μπαρμπαρούση (τηλ. επικοινωνίας: 2331071890).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 7/08/2012 έως 16/08/2012.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή των θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα»:
α) Σε όλα τα γραφεία των Κ.Ε.Π του Δήμου Σερρών.
β) Στην ιστοσελίδα του Δήμου.
γ) Στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε).
δ) Στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
ε) Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και στα γραφεία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Τέλος, τονίζεται ότι ο Δήμος Σερρών-προς διευκόλυνση των υποψηφίων για τα προς υποβολή δικαιολογητικά-συνέταξε ειδικό έντυπο με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση αυτών, το οποίο θα διανέμεται από τα γραφεία των Κ.Ε.Π και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε άλλα εμφανή σημεία του Δημαρχείου.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...