Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

38 θέσεις εργασίας στη ΔΕΒΘ 2012

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου προτίθεται να απασχολήσει έως τριάντα οκτώ (38) άτομα ηλικίας από δεκαοκτώ (18) μέχρι είκοσι έξι (26) ετών για την υποστήριξη της διοργάνωσης της ΔΕΒΘ 2012 στα ακόλουθα:

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: στελέχωση περιπτέρου που διαφημίζει την Έκθεση, διανομή υλικού έξω και μέσα στην Έκθεση, υποστήριξη στο στήσιμο των περιπτέρων και τη στελέχωσή τους, παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους, άλλες υποστηρικτικές εργασίες. Καταληκτική ημερομηνία: 24-04-2012

Απαιτούμενα Προσόντα:
Απολυτήριο Λυκείου
Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία στην υποστήριξη παρόμοιων πολιτιστικών εκδηλώσεων

Επιθυμητά Προσόντα:
Τα άτομα που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν συγκεκριμένες ημέρες από το ΕΚΕΒΙ στο χρονικό πλαίσιο 17/5-28/5/2012. Οι ημέρες απασχόλησής του κάθε ατόμου θα καθοριστούν με την υπογραφή της σύμβασης του και θα κυμαίνονται από πέντε (5) ημέρες κατ’ ελάχιστο μέχρι οκτώ (8) ημέρες κατ’ ανώτατο.

Διάρκεια και όροι απασχόλησης
Για την εκτέλεση των εργασιών του προς ανάθεση έργου είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στους χώρους της ΔΕΒΘ.

Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ ανά ημέρα μικτά (συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) κατ’ άτομο.

Αμοιβή
Η πληρωμή των επιλεγέντων ατόμων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που αφορούν στη ΔΕΒΘ.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΒΘ) 2012» στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες για τη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ 2011, 2012, 2013, 2014)»
Καθώς και η διεύθυνση του ΕΚΕΒΙ, όπως παρακάτω : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)  Αθανασίου Διάκου 4, Αθήνα 11742, Υπόψη κου Γιάννη Μπούζα. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΙ (www.ekebi.gr).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...