Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Θέσεις εργασίας στο δήμο ΑρταίωνΣτην προκήρυξη συνολικά 300 θέσεις εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά ο Δήμος Αρταίων.
Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται από την αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «ICSD» στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Hπείρου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (οι ειδικότητες στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑΣ Α').

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης (ΠΙΝΑΚΑΣ Β'), καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

προκήρυξη μαζί με τα παραρτήματα, βρίσκεται αναρτημένη :
στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (www.ic-sd.eu),
στο δημαρχείο του Δήμου Αρταίων,
στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α) του Ο.Α.Ε.Δ του Δήμου Αρταίων,
στο ΚΕΠ του Δήμου Αρταίων,
στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και να την καταθέσουν στον ειδικό χώρο υποδοχής που βρίσκεται στην:
οδό Γώγου Μπακόλα 35,
Τ.Κ. 47100, Άρτα,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ναπολέοντα Ζέρβα 98,
Τ.Κ. 45332, Ιωάννινα,
απευθύνοντάς την στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (για το Νομό Άρτας), υπόψιν κου Θεοδώρου Ρούμελη (τηλ. επικοινωνίας: 26510 68532).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 23/04/2012 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 2/5/2012 ημέρα Τετάρτη.
Η περίληψη της ανακοίνωσης πρόσληψης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στην Κατηγορία «Προκηρύξεις».

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...