Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Τρεις υποτροφίες για μεταπτυχικές σπουδές στη μουσική από την Ακαδημία Αθηνών


Ιδρύθηκε "Σύλλογος Φίλων Μουσικής" στον Βόλο

Η Ακαδημία Αθηνών σύμφωνα με την υπ.' αριθ. 8149/24.05.2012 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών στο Πιάνο και μιας (1) υποτροφίας στο Βιολί, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου.

Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι εξής:

Oι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι άποροι. Για υποψηφίους άνω των 25 ετών το προσωπικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 που θα δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα και θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα το οποίο ορίζεται παρακάτω.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει προσωπικό εισόδημα, θα λαμβάνεται υπ' όψιν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (49.000,00€). Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευομένων τέκνων.Ως απορία νοείται η έλλειψη επαρκών οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των σπουδών.

Οι υπότροφοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

Οι υπότροφοι πρέπει να μετεκπαιδευτούν σε αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας. Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν οι υπότροφοι, υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωμα αναγνωρισμένου ωδείου του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να μην έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν για τη διαπίστωση των απαραιτήτων προσόντων τους στο Πιάνο ή στο Βιολί.

Oι υποψήφιοι στο Πιάνο θα εξεταστούν σε: α) ένα έργο Μπάχ, β) μία σονάτα Μπετόβεν και γ) ένα έργο ελεύθερης επιλογής (κατά προτίμηση ρομαντικό).

Οι υποψήφιοι στο Βιολί θα εξεταστούν σε: α) Μπάχ σόλο βιολί, β) ένα μεγάλο κονσέρτο για βιολί και γ) ένα δεξιοτεχνικό κομμάτι επιλογής.

Επίσης οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην ξένη γλώσσα, αναλόγως της χώρας στην οποία θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία ξένη γλώσσα. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση για τη διαπίστωση των απαραιτήτων προσόντων τους στο Πιάνο ή στο Βιολί.

Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14) επί κλίμακος με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης ο υποψήφιος πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσει στην ξένη γλώσσα μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) ή σε χώρο που θα υποδείξει η Ακαδημία Αθηνών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Ημέρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα η 10η πρωινή.Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του οικείου Έλληνα Προξένου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του συμβολαίου υποτροφίας και λήγει μετά την παρέλευση του δευτέρου συνεχούς ακαδημαϊκού έτους ή του τετάρτου εξαμήνου (βλ. άρθρο 2).

Παροχές:
Το ποσό της μηνιαίας χορηγίας κάθε υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€). Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή και μετά την λήξη των σπουδών τους τα έξοδα επιστροφής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Oι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2012-2013, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου επαρκούν.


Φορέας:
Ακαδημία Αθηνών
Σύνδεσμος:
www.academyofathens.gr


Πληροφορίες:
Σόλωνος 84, 5ος όροφος, αρμόδια κα Ελένη - Μαρία Αρσένη, Τηλ. 2103664736    


Δικαιολογητικά:
Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν τη χώρα στην οποία επιθυμούν να μεταβούν για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών (βλ. άρθρο 6) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών είναι του εξωτερικού απαιτείται επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους του υποψηφίου. Για τους υποψηφίους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση: επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν είχε την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος.
ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σημ.: Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
1) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής
2) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Λήξη υποβολής:
24/08/2012

Ιδιότητα δικαιούχου:
Απόφοιτοι - Καλλιτέχνες

Κοινωνικά κριτήρια: Άποροι

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...