Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για μεταπτυχιακές σπουδές


Υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου, προκηρύσσει τις εξής υποτροφίες για την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-13:

Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στους πρώτο και δεύτερο από βαθμολογική άποψη (σύμφωνα με το βαθμό απολυτηρίου Λυκείου), μαθητές ή μαθήτριες Τεγεατικής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2012 από το Λύκειο Τεγέας υπό την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ

Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους πρώτο και δεύτερο από βαθμολογική άποψη (σύμφωνα με το βαθμό απολυτηρίου Λυκείου) μαθητές ή μαθήτριες Μαντινειακής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2012 από τα Λύκεια της Επαρχίας Μαντινείας (πλην Τεγέας) υπό την προϋπόθεση ση θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.

Μια υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. Σύμφωνα με το καταστατικό και τη σχετική απόφαση του ιδρύματος οι προϋποθέσεις για τη λήψη μεταπτυχιακής υποτροφίας είναι οι εξής:

Ο/η υποψήφιος να είναι πρώην υπότροφος του Ιδρύματος και να έχει λάβει το πτυχίο του/της με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς.

Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα) σε ίδρυμα τρποβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας ή σε αναγνωρισμένο (από την αρμόδια κρατική αρχή) ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, κριτήριο για τη λήψη της υποτροφίας θα είναι η βαθμολογία του πτυχίου, θα επιλεγεί ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία στη δεκάβαθμη κλίμακα (με προσέγγιση δεκάτου).

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποτροφιών ισχύει επίσης η προϋπόθεση της μη λήψης υποτροφίας ή ενίσχυσης από άλλη πηγή, για τις ίδιες σπουδές, μεγαλύτερης από το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της υποτροφίας που θα χορηγήσει το Ίδρυμά μας.

Παροχές: Η υποτροφία και για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες υποτροφιών, θα χορηγείται για εννέα (9) μήνες το χρόνο και για όσα χρόνια φοίτησης ορίζει ο οργανισμός του κάθε τμήματος.
Φορέας: Αρκαδίας
Πληροφορίες: τηλέφωνα: 210-3218048 ή 8661142
Δικαιολογητικά: Για περισσότερες πληροφορίες και για τον κατάλογο με τα σχετικά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στο διοικητή του ιδρύματος (τηλέφωνα: 210-3218048 ή 8661142)
Προθεσμία υποβολής 15 Νοεμβρίου 2012
Λήξη υποβολής: 15/11/2012
Ιδιότητα δικαιούχου: Μαθητές, Απόφοιτοι, Φοιτητές

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...