Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τη δωρεάν διανομή τροφίμων στη Νάξο


Συνεχίζεται μέχρι τις 15 Μαρτίου 2012 η υποβολή αιτήσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, που παρέχονται από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αφορά τους κατοίκους όλου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημαρχιακό Μέγαρο) και ώρες από 10:00 – 14:00 από την Πέμπτη 8/3/2012 έως την Πέμπτη 15/3/2012. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση είναι τα κάτωθι:

- Αίτηση

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα  όπου θα δηλώνεται ότι ζητά την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης

- Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου

- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)

- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο, στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι  είνει κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/ Ε.Ο.Κ.

- Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα

- Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται σε Συλλόγους  ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κλπ.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...