Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Μετατροπή ανενεργών λατομείων σε θεματικά πάρκαΣε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 215 Ανενεργά Λατομεία σε δημόσιες εκτάσεις, που σύμφωνα με κρατικές παραχωρήσεις είχαν δοθεί για εξορυκτική εκμετάλλευση σε ιδιώτες (1955-1965). Στο σύνολό τους σχεδόν, μετά την διακοπή των εξορύξεων, δημιουργήθηκαν μεγάλα Οικολογικά Αποτυπώματα, χωρίς καμιά Περιβαλλοντική Αποκατάσταση.

Το Νομοθετικό Πλαίσιο που ίσχυε δεν προέβλεπε συγκεκριμένες λύσεις ενώ αργότερα σύμφωνα με την Δασική Νομοθεσία, η ευθύνη των Ανενεργών Λατομείων περιήλθε στα Δασαρχεία, ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, που κατέτασσαν τους χώρους των Λατομείων, σε αναδασωτέες περιοχές. Η ευθύνη των φορέων ήταν εκτός των άλλων η σύνταξη μελετών Αποκατάστασης και Αναδάσωσης, που ελάχιστα από αυτά, έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Επίσης σε όσα λατομεία συνεχίζετε η λειτουργία, η αποκαταστατική διαδικασία, θα πρέπει να συμπληρωθεί και με άλλα στοιχεία.

Πολλά από αυτά τα λατομεία βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθηκαν προστατευόμενες (Natura, Αρχαιολογία, μια ενέργεια που έγινε πολύ αργότερα, από την αρχική τους λειτουργία .

Στην Αττική, υπάρχουν 8 ανενεργά λατομεία, ενώ σε μια πρώτη αναζήτηση, ανενεργά λατομεία με προοπτικές μετάλλαξης, υπάρχουν σε πολλά νησιά (Αιγαίο - Κεφαλονιά), στην Δυτική Ελλάδα, στην Ανατολική Θράκη, που σίγουρα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα και έναν ακόμα χώρο τουριστικού προορισμού.

Οι κατά διάφορες εποχές νομοθετικές & κανονιστικές ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και για την απαραίτητη «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση» των συγκεκριμένων χώρων, δεν ήταν πάντα η ενδεδειγμένη. Η πολυνομία παρείχε δυνατότητες εξορυκτικών εργασιών, χωρίς να γίνονται εργασίες Αποκατάστασης ή απορρίπτοντο οι Περιβαλλοντικές Μελέτες από το ΣτΕ. Η απόρριψη και διακοπή των περιβαλλοντικών μελετών , δημιουργούσε την δυνατότητα παράτυπων εξορύξεων, με απρόβλεπτα αποτελέσματα για το Περιβάλλον και τους Πολίτες.

Από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα τεχνικά έργα στη δεκαετία του 2000, «απαιτούσαν» ποσότητες αδρανών υλικών με αποτέλεσμα να συνεχίζονται ανεξέλεγκτα πολλές εξορύξεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες ,επιλεκτικά, να κατέφευγαν σε λύσεις (διακοπή εργασιών, σφράγισμα, πρόστιμα και άλλες κατασταλτικές ενέργειες). Η μη ορθολογιστική διαδικασία των εξορύξεων και η δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια, δημιουργούσε μια χαοτική κατάσταση που συνέτεινε προς την καταστροφή του Περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια με το Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο πριν εκδοθεί ο Νέος Κανονισμός (ΚΛΜΕ-2011) , με την υφιστάμενη κατάσταση, δημιουργήθηκε μια ανενεργή κρατική περιουσία από όλα αυτά τα εγκαταλελειμμένα λατομεία. Τα λατομεία που έχουν περιέλθει στο κράτος «στέκουν ερημοποιημένα» και κανείς δεν θέλει να παρέμβει με μια «αναπτυξιακή διαδικασία». Όμως, έχουμε πολλά παραδείγματα σε άλλες χώρες όπου τα ανενεργά λατομεία μετεξελίσσονται σε δυναμικούς χώρους, με νέες χρήσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και έτσι αποκτούν μια διαφορετική αναγνωρισιμότητα.

ΣΗΜΕΡΑ

Οι Αρμόδιοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως το ΥΠΕΚΑ , ο ΟΡΣΑ, το ΙΓΜΕ κ.λ.π, ξεκίνησαν κάποιες διαδικασίες, προς την μείωση των ανεξέλεγκτων εξορυκτικών και λατομικών εργασιών και προς την κατεύθυνση οργάνωσης της Αποκατάστασης.

Ο ΟΡΣΑ και το ΙΓΜΕ, «σχεδιάζουν» διάφορες δράσεις και ενέργειες , προς την κατεύθυνση Εναλλακτικών μορφών χρήσεων στους συγκεκριμένους χώρους. Ο ΟΡΣΑ σύμφωνα με το Νομοθετικό Πλαίσιο, θεωρείται ο αρμόδιος φορέας σύνταξης προδιαγραφών για τα ανενεργά λατομεία.

Η διεθνής πρακτική και τεχνογνωσία που υπάρχει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλλά και Παγκόσμια γενικότερα) , παρέχει βιώσιμα παραδείγματα αποκατάστασης, με νέες χρήσεις, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εξαιρετικό παράδειγμα για Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’80,(χωρίς όλα αυτά τα υποστηριχτικά θεσμικά κανονιστικά κείμενα), χάρη στις πρωτοβουλίες της αείμνηστης Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια μετεξέλιξη παλιών μικρών λατομικών χώρων, σε νησίδες Πολιτισμού, Ψυχαγωγίας, Άθλησης (σε διάφορες περιοχές της Αθήνας)

ΜΕΤΑΛΑΞΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Με αυτό το σκεπτικό και για την υποστήριξη της προσπάθειας αξιοποίησης των ενεργών λατομείων, η Ομάδα ΚΑΕΣ – (Καινοτόμος Αναπτυξιακός Ενεργειακός Σχεδιασμός - Διαχείριση Αναπτυξιακών Μελετών και Έργων), η οποία έχει τακτική συνεργασία με Πανεπιστημιακούς και Ειδικούς Συνεργάτες, και στη συγκεκριμένη περίπτωση σε θέματα περιβαλλοντικής, τουριστικής, οικονομικής ανάπτυξης, ανέλαβε για λογαριασμό ενδιαφερόμενων επενδυτών (Ελλήνων και Ξένων), την διερεύνηση σχεδιασμού και υλοποίησης της αποκατάστασης και επιχειρηματικής αξιοποίησης ορισμένων ανενεργών λατομικών συγκροτημάτων εντός και εκτός Αττικής.

Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα ΚΑΕΣ , θεωρούν ότι μπορούν τα λατομεία να αποτελέσουν ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, ειδικότερα προς την Τουριστική Διάσταση, και έχουν μελετήσει ήδη, για λογαριασμό ομάδος επενδυτών, τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα.

Μέσα από μια γενικότερη διερεύνηση του θέματος και τις παγκόσμιες πρακτικές, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πολλές καινοτόμες μέθοδοι προηγμένης τεχνογνωσίας, που θα συνέβαλλαν στην Βιώσιμη Αειφορική Ανάπτυξη, συνδυάζοντας την Αποκατάσταση του Ανενεργού Λατομείου με Νέες Καινοτόμες Χρήσεις, θα παράξουν νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν στην Οικονομική μεγέθυνση.

Η μετεξέλιξη ενός λατομικού χώρου σε Θεματικό Καινοτόμο Πάρκο, παρέχει την δυνατότητα μιας δυναμικής επένδυσης για κάθε ενδιαφερόμενο , που θα ήθελε να αναπτύξει μια κερδοφόρα δραστηριότητα , σε έναν ερημοποιημένο χώρο, με έντονο οικολογικό αποτύπωμα (Σύμβαση Ευρωπαϊκού Τοπίου)μέσω νέων δράσεων – ενεργειών , συνήθως προς την τουριστική κατεύθυνση, χωρίς να αποκλείονται άλλες.

Η βασική προϋπόθεση βέβαια, θα είναι η ολοκληρωμένη αποκατάσταση όχι μιας γραμμικής φύτευσης, αλλά δημιουργίας ζωνών βλαστητικής Αποκατάστασης (ολοκληρωμένες ζώνες πρασίνου και αναζωογόνησης του Πρωτογενή Τομέα), σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους προς την βελτίωση προσαρμογής στο παλαιό τοπίο.

Ιδιαίτερα σήμερα με αφορμή τα οικονομικά προβλήματα που έχουν προκύψει , μια καλή διέξοδος θα ήταν η αξιοποίηση παρόμοιων χώρων (ανενεργών λατομείων – προοίμιο της Σύμβασης του Ευρωπαϊκού Τοπίου).

Επειδή οι εκτάσεις των ανενεργών λατομείων ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, θα μπορούσαν να παραχωρηθούν με αντάλλαγμα στον κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, εφόσον υπέβαλε μια βιώσιμη πρόταση , όπως προβλέπεται και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2012-2015 (Μεσοπρόθεσμο).

Η βασική προσεγγιστική κατεύθυνση της μελέτης που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΚΑΕΣ, είναι η μετεξέλιξή του ανενεργού λατομείου σε ένα Θεματικό Πάρκο (όχι απλά ψυχαγωγικό ή Πάρκο νερού), στο πλαίσιο μια συνολικής συνδυαστικής διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης , με Δράσεις – Ενέργειες, που αναφέρονται σε θέματα έρευνας, καινοτομίας, τεχνογνωσίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ιατρικής Υποστήριξης (Αποκατάσταση), ΑΠΕ και εντάσσετε σε ένα περιβάλλον αναψυχής, ψυχαγωγίας και Δράσεων, που θα απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

Επομένως το όφελος από την μετάλλαξη ενός Ανενεργού Λατομείου, θα «λειτουργήσει» τόσο προς την κατεύθυνση της Αποκατάστασης του Τοπίου, όσο και προς την κατεύθυνση μιας νέας αναδυόμενης επενδυτικής πρωτοβουλίας. Κρίνεται σκόπιμο, να αναφερθεί ότι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, θα είναι παρόμοιες με εκείνες που είχαν ισχύσει και για τα Ολυμπιακά έργα (επιτάχυνση επενδύσεων).

Νομοθετικό Πλαίσιο

Το υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο , παρέχει μια σειρά ισχυρών κινήτρων για συγκεκριμένες Πρωτοβουλίες , με βασική όμως προϋπόθεση ότι παλαιότερα κανονιστικά κείμενα ,θα πρέπει να προσαρμοστούν ή να καταργηθούν προς την κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου κωδικοποιημένου πλαισίου.

Τα βασικά εργαλεία για την προσέγγιση εφαρμογής του μοντέλου Ανάδειξης και Αξιοποίησης των ερημοποιημένων Ανενεργών Λατομείων , είναι :

Ο Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός
Η κύρωση της Σύμβασης του Ευρωπαϊκού Τοπίου
Η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
Η διατήρηση της Βιοποικιλότητας
Ο Εναλλακτικός Τουρισμός
Τα Θεματικά Πάρκα
Από την εμπειρία της ομάδας ΚΑΕΣ και με αφορμή την πρόταση προσέγγισης μετεξέλιξης συγκεκριμένων χώρων, η «υποδοχή» από πολλές υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς, όπως φαίνεται είναι θετική. Όμως σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται η «συνηθισμένη γραφειοκρατική αντιμετώπιση» που δυσχεραίνει ή και «μπλοκάρει» την προώθηση της επενδυτικής προσπάθειας.

Από μια πρώτη διερεύνηση μέσα από συζητήσεις με διάφορες υπηρεσίες, η αντιμετώπιση της μετάλλαξης των ανενεργών λατομείων, παρουσιάζει ενδιαφέρον για πολλά στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Η κύρια κατεύθυνση τέτοιων πρωτοβουλιών, έχουν δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα, τόσο ως προς την Αποκατάσταση του Τοπίου, όσο και προς την Κοινωνική Διάχυση. Ενδεχόμενα να απαιτείται πιο συγκροτημένη προεργασία για την καταγραφή του υφιστάμενου αποθέματος, αλλά σίγουρα η μετάλλαξη τέτοιων χώρων , παρέχει επενδυτικές Βιώσιμες Πρωτοβουλίες, ικανές να βελτιώσουν το τοπίο αλλά και να δημιουργήσουν έναν νέο πόρο ελκυστικών δραστηριοτήτων.

Για την μετάλλαξη Ανενεργών Λατομείων

Σε αυτή την περίπτωση, το «τοπίο» που δημιουργείται προς την κατεύθυνση της μετεξέλιξης των Ανενεργών Λατομείων, θα πρέπει να κριθεί θετικό αφού μπορεί να αποτελέσει ένα επενδυτικό κίνητρο για Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες.

Τα κανονιστικά κείμενα της Γενικής Κυβέρνησης των τελευταίων μηνών από διάφορα Υπουργεία έχουν μια θετική διάσταση αφού αναφέρονται σε θέματα: Αναπτυξιακή Πολιτική, Χρήσεις Γης , Ταχύρυθμες Διαδικασίες, Μορφές Εναλλακτικού Τουρισμού, Χωροταξικό, Διατήρηση της Βιοποικιλότητας , Α.Π.Ε κ.λ.π. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, στο συνδυασμό των συγκεκριμένων κανονιστικών κειμένων και στην απάλειψη άλλων παλαιότερων, που δημιουργούν γραφειοκρατικές συγκρούσεις - αγκυλώσεις. Το συγκεκριμένο στοιχείο αναφέρεται , επειδή ακόμα και σήμερα υπάρχει εμπλοκή φορέων και πολυνομία, ενώ η κάθε Υπηρεσία εξετάζει συγκεκριμένες προτάσεις , χωρίς να έχει ενημέρωση για όλα αυτά τα κανονιστικά κείμενα τα οποία συνεχώς εκδίδονται.

Το ερώτημα είναι απλό

1.Τι θέλουμε : Κάποιους που σκάβουν ανεξέλεγκτα?

Κάποιες υπηρεσίες που αρκούνται σε σφράγιση εγκαταστάσεων, Ή

ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον με όραμα που θα συμβάλλει στην σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση.

2.Τι θέλουμε :Κάποιο χώρο με έντονα οικολογικά αποτυπώματα και ερημοποιημένες εκτάσεις και δυνατότητα παραβατικών δραστηριοτήτων; Ή

κάποιο μεταλλαγμένο χώρο προς όφελος του περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της κοινωνικής διάχυσης.

Όπως φαίνεται επενδυτές υπάρχουν – Χρειάζεται μεθόδευση των διαδικασιών με ξεκάθαρες Νομοθετικές Ρυθμίσεις και ταχύρυθμες διαδικασίες για Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

2)Ένα ανενεργό Λατομείο , μπορεί να μετεξελιχθεί με νέες χρήσεις σε Θεματικό Πάρκο.

Μια δυναμική πρόταση αξιοποίησης των Ανενεργών Λατομείων είναι η μετάλλαξη τους σε θεματικά πάρκα διαφόρων χρήσεων με ιδιαίτερο βάρος στην αναψυχή – ψυχαγωγία – αθλητισμός διάδραση – hi tec κ.λ.π.(περιβάλλον – πολιτισμός – κοινωνία). Με τον όρο ¨Θεματικά πάρκα¨ προσδιορίζεται μια σειρά δράσεων και ενεργειών που αναλύεται στο ΦΕΚ/Β/2086/2009(ΚΥΑ 16798).

Τα τελευταία χρόνια το θέμα των εγκαταλελειμμένων ανενεργών λατομείων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρων διαφόρων μελετητικών ομάδων προς την κατεύθυνση ενός άλλου μοντέλου αξιοποίησης διαφορετικού από εκείνων που αναφέρονται στην δημιουργία νέων χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων και της επεξεργασίας τους.

Η αξιοποίηση του μεγάλου αριθμού ανενεργών λατομείων δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα. Επιβάλλεται αφού κατηγοριοποιηθούν σε «ομάδες» και εντοπιστούν διάφορες παράμετροι όπως ανάγλυφο – πρόσβαση – προστατευόμενες περιοχές κλπ και αξιολογηθούν τα φυσικά γνωρίσματα να εκπονηθούν ειδικές μελέτες που να συνδυάζουν την αξιοποίηση αλλά και την εύρεση δυνητικών επενδυτικών πρωτοβουλιών. Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τις εναρμονισμένες σ’ αυτό κοινοτικές οδηγίες παρέχει ένα ¨περιβάλλον θετικών εξελίξεων¨ για την μετεξέλιξη των ανενεργών λατομείων.

Η μέχρι σήμερα εικόνα των ανενεργών λατομείων σε όλη την Ελλάδα είναι μια απογοήτευση …Τα περιβαλλοντικά αποτυπώματα που έχουν δημιουργηθεί από ανθρωπογενές παρεμβάσεις παρουσιάζουν μια ερημοποίηση και εγκατάλειψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι η εύκολη λύση για την απόρριψη, ανεξέλεγκτα, απορριμμάτων, σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για άλλες παραβατικές δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά (νομοθετικά) στο κράτος ή στην αυτοδιοίκηση τα ανενεργά λατομεία περιέχονται στην δικαιοδοσία των δασαρχείων (;) για μια ¨οραματική¨ αποκατάσταση που ουδέποτε έχει γίνει.

Υπάρχουν πολλές απόψεις και θέσεις για την μετεξέλιξη ενός ανενεργού λατομείου αλλά πριν από οποιαδήποτε ενέργεια χρειάζονται απαραίτητα η αποκαταστατική εργασία την οποία θα πρέπει να προδιαγράψει ο ΟΡΣΑ (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου).

Σε μια δύσκολη, για την Ελλάδα, οικονομική εποχή που θα μπορούσε να επιτευχθεί η αποκατάσταση ενός ανενεργού λατομείου; Η απάντηση είναι απλή, εφόσον βέβαια διορθωθεί η εσωστρέφεια και η πολυνομία που διακρίνει τον κρατικό μηχανισμό….παραχώρηση με αντάλλαγμα του χώρου από την Ταμείο Α.Ε. σε επενδυτές όπου μεταξύ των νέων βιώσιμων προτάσεων χρήσης θα αναλάβουν και την πλήρη αποκατάσταση.

Η παραχώρηση με αντάλλαγμα ανενεργών λατομείων σε επενδυτές θα ήταν μια καλή πρόταση με βασικές προϋποθέσεις:

1.Να δοθούν κίνητρα προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση

2.Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις

3.Να εφαρμοστούν τα κοινοτικά κείμενα προκειμένου να αξιοποιηθούν οι προτάσεις, οι οποίες θα στοχεύουν στην αποκατάσταση αλλά συνδυασμένη με τη βιωσιμότητα και τη θετική επίπτωση στην οικονομία.

Επίσης θα πρέπει να κριθεί ως πρώτη προτεραιότητα η αποκατάσταση τους αφού θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση του ευρύτερου τοπίου. Ήδη το ΥΠΕΚΑ αλλά και μεμονωμένα οι Καλλικρατικές Περιφέρειες έχουν προχωρήσει προς παρόμοιες πρωτοβουλίες. (*) Απόσπασμα από την μελέτη Τεύχος 1 – Προκαταρκτική Μελέτη Προσέγγισης, Πρόταση Επένδυσης, για τον σχεδιασμό – υλοποίησης Θεματικού Καινοτόμου Πάρκου.

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την αποκατάσταση – εξέλιξη των ανενεργών λατομείων «κερδίζει» νέους επιστήμονες, εργαστήρια Α.Ε.Ι. και ειδικευμένους ερευνητές προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Για έναν «παράξενο λόγο» όλες αυτές οι πρωτοβουλίες σταματούν μέχρι την ανάρτηση στο διαδίκτυο, ενώ καμιά μελέτη δεν έχει υιοθετηθεί στη φάση του οριστικού σχεδιασμού και της υλοποίησης.

Το θέμα της αποκατάστασης δεν είναι μια απλή διαδικασία (λίγο χώμα και φυτεύονται δεντράκια) ούτε ¨γεμίζουμε¨ με μπάζα το όρυγμα. Το θέμα της αποκατάστασης είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εργασία που συνδυάζονται και με πολλές άλλες δραστηριότητες. Το πολυτεχνείο της Κρήτης(καθηγητής κ. Γ. Εξαδάκτυλος) έχει μελετήσει και παρουσιάσει μια πρόταση αποκατάστασης όπου συνδιάζονται πολλές Δράσεις – ενέργειες για την αποκατάσταση.

Σήμερα, περισσότερο ίσως από άλλες περιόδους, με τη δραματική τροπή της ελληνικής οικονομίας αλλά συγχρόνως και με το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο και τις αρχές του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012 – 2015 μπορούν να υπάρξουν θετικές κατευθύνσεις.

Δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαία η ίδρυση του Ταμείου Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαίο η διαβούλευση για Π.Δ. αντικατάστασης του Π.Δ. 187 (χρήσεις γης), δεν είναι τυχαία ότι τα κοινοτικά κείμενα παρέχουν απεριόριστες δυναμικές δράσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Ένα καλό έργο είναι η εφαρμογή της σύμβασης του ευρωπαϊκού τοπίου (αποκατάσταση ερημοποιημένων χώρων)

Τα ανενεργά λατομεία για τα οποία τόσες μελέτες, προτάσεις, ιδέες έχουν εκπονηθεί παραμένουν μπερδεμένα στην πολυνομία αλλά και στην εσωστρέφεια και κανείς δεν προτείνει μία λύση.

Η αναλαμπή είναι η σημερινή προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ σε βαθμό σχεδιασμού αλλά και αυτή «μπερδεύεται» με τις υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά οι ελεύθεροι μελετητές – ερευνητές κάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις αλλά και αυτοί «σκοντάφτουν» στις υπηρεσίες όταν πολλές φορές ερμηνεύουν την ανάπτυξη με το… «δεν το προβλέπει ο νόμος».

Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε για ποια ανάπτυξη ή για ποια επένδυση αναφέρονται ορισμένοι και ανακοινώνουν μέτρα για τις επενδυτικές δυνατότητες;

Ο Τουρισμός ένα από τα λίγα εναπομείναντα «εργαλεία» που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο ο μαζικός είναι και ο εξειδικευμένος, είναι και ο διαφορετικός, ο εναλλακτικός. Τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση; Σε προστατευμένες περιοχές (αρχαιολογικοί – natura κ.λ.π.)όπου υπάρχουν λατομεία η μοναδική διέξοδος ανάπτυξης είναι η ανάδειξη τους με ήπιες δράσεις που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της προστασίας τους. Τα θεματικά πάρκα έχουν μια δικιά τους φιλοσοφία που μπορεί να διορθώσει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα θεματικά πάρκα δεν είναι μόνο παιχνίδια για τα παιδιά, τα θεματικά πάρκα παρέχουν δυνατότητες επισκεψιμότητας και μπορούν να …..σε όλη την οικογένεια εφόσον παρέχονται κίνητρα και ενδιαφέροντα. Τα θεματικά πάρκα δημιουργούν μια αναγνωρισιμότητα και αναδεικνύουν τις ευρύτερες περιοχές. Παρέχουν δυνατότητες νέων θέσεων εργασίας ….των τοπικών οικονομιών κλπ. Τις παραμονές των Ολυμπιακών έργων υπήρχε μία μεγάλη κινητικότητα για τη δημιουργία θεματικών πάρκων από αρκετούς σοβαρούς επενδυτές αλλά η γραφειοκρατία και η εσωστρέφεια στάθηκε η αφορμή να σταματήσουν οι προσπάθειες και οι αναπτυξιακές προτάσεις και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι και τότε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ήταν «ελκυστικό» προς τη δημιουργία τέτοιων πάρκων.

Το ερώτημα που τίθεται είναι απλό. Γιατί η Κρατική μηχανή μέσω των υπηρεσιών διερευνά και άλλα μοντέλα ανάπτυξης αλλά παραμένει στη φιλοσοφία μιας στασιμότητας επειδή το ανενεργό λατομείο είναι σε αρχαιολογικό χώρο (συνήθως η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου γίνετε μετά την ύπαρξη του λατομείου) ή σε προστατευόμενη περιοχή. Για να υπάρξει Ανάπτυξη χρειάζονται βούληση και απόφαση. Για να έρθουν επενδυτές χρειάζονται απλοποίηση των διαδικασιών. Ο κάθε επενδυτής που θα επενδύσει θέλει σιγουριά. Μια επένδυση εδώ σημαίνει οικονομική μεγέθυνση μόνο για το κράτος πρέπει και ο επενδυτής να κερδίσει .

3)Επενδυτικές Πρωτοβουλίες

Σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα, περίοδο οικονομικής αβεβαιότητος , αλλά και της έντονης ζήτησης να πραγματοποιηθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες, δεν είναι δυνατή μια επενδυτική πρωτοβουλία να προχωρήσει, χωρίς μια καταρχήν θετική συνηγορία για το αντικείμενο.

Είναι γνωστή η επιφύλαξη των επενδυτών, για το «Επενδυτικό Τοπίο» και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν , λόγω γραφειοκρατίας – πολυνομίας – εμπλοκής πολλών φορέων.

Η συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση (μετάλλαξη ανενεργών λατομείων ) διακρίνεται για την πολυπλοκότητά της (ιδιόκτητη έκταση, παραχώρηση συμπληρωματικής έκτασης για την μεγαλύτερη δυνατή βιωσιμότητα, καταλληλόλητα- σκοπιμότητα επένδυσης ). Όλα αυτά, θα είναι τα βασικά υποστηρικτικά στοιχεία στην λήψη απόφασης από πλευράς επενδυτών.

Το αίτημα συνηγορίας, (όπου αναλυτικά και διεξοδικά εξετάζονται όλες οι παράμετροι), θα προσδιορίσει την αξιόλογη της επένδυσης και θα συμβάλει να «αντιληφθεί» ο επενδυτής ότι μέσω αυτής, έχει κάνει σωστή επιλογή.

Η συνηγορία , δεν υπέχει θέση έγκρισης, δεν υπέχει θέση άδειας , υπέχει μια θέση της καταρχήν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου φορέα, για το είδος και τη μορφή της επενδυτικής πρωτοβουλίας.

Η συνηγορία , δεν αναιρεί καμιά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες , που προβλέπει το Νομοθετικό πλαίσιο. Αντίθετα παρέχει την δυνητική ευχέρεια στον επενδυτή, προκειμένου να βελτιώσει την βιωσιμότητα της πρότασης, την παραγωγικότητα της μονάδας, την προστιθέμενη αξία, τις νέες θέσεις εργασίας , τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις προς νέους Τουριστικούς Πόρους και να ζητήσει την παραχώρηση έκτασης , όπως προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο – Στρατηγικός Σχεδιασμός 2012-2015.

Η υλοποίηση της επένδυσης, θα πραγματωθεί , μόνο αν «πειστεί» ο κάθε επενδυτής , ότι υπάρχει μια καταρχήν σύμφωνη γνώμη και καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις για το Θεματικό Καινοτόμο Πάρκο, που όπως φαίνεται ταυτοποιούνται με τις προδιαγραφές.

Η ζητούμενη συνηγορία, παρέχει την δυνατότητα στον επενδυτή, να κατανοήσει «που δίνει τα χρήματα του» και να αντιληφθεί ότι η συγκεκριμένη επενδυτική πρωτοβουλία , μπορεί να …. προχωρήσει.

Το παράδειγμα της εποχής του 2002-2003, όπου τότε υπήρχαν έξι προτάσεις για την δημιουργία Θεματικών Πάρκων (περίοδος Ολυμπιακής Προετοιμασίας) και τελικά καμία επένδυση δεν προχώρησε, δεν θα πρέπει να επαναληφτεί σήμερα σε μια δύσκολη εποχή.

Αντίθετα, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες (κατά το Νόμο), να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της Αναπτυξιακής προσπάθειας της Ελλάδας , για να αρχίσει επιτέλους η … Ανάπτυξη.

Η Ανάπτυξη, η Βιώσιμη Αειφορική Ανάπτυξη, δεν μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί όταν οι αρμόδιοι φορείς, δεν συμβάλλουν συμμετοχικά σε προτάσεις των Επενδυτών. Είναι κομβικό σημείο για κάθε Έλληνα ή ξένο επενδυτή, να γνωρίζει αν η επενδυτική του Πρωτοβουλία, είναι σύμφωνη με το Νομοθετικό Πλαίσιο , προκειμένου να μην μπει σε ατέρμονες διαδικασίες με το Ελληνικό Δημόσιο.

Συμπεράσματα

Ως σημαντικές προϋποθέσεις ίδρυσης, για το συγκεκριμένο Θεματικό Καινοτόμο Πάρκο, κρίνονται όπως προβλέπονται και στον σχεδιασμό οι παρακάτω βασικοί άξονες αναφοράς :

Α: Ότι η Λειτουργία του απευθύνεται, σε όλη την οικογένεια και ειδικές ομάδες.

Β: Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας, μεμονωμένων ενοτήτων ανάλογα με την επισκεψιμότητα (Επιμύκυνση Τουριστικής Περιόδου   - Βιωσιμότητα) .

Γ: Η αναζωογόνηση του πρασίνου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός Πράσινου Θεματικού Πάρκου, (Αποκαταστατικές διαδικασίες), που συνδυάζεται και διαχέεται στην ευρύτερη περιοχή .

Δ: Το συγκεκριμένο Θεματικό Καινοτόμο Πάρκο Μερέντας δεν θα δραστηριοποιείται μόνο ως ψυχαγωγικό ή άλλης κλασικής μορφής Θεματικό Πάρκο, αλλά θα «δημιουργεί» τις προϋποθέσεις μέσα από τις Δράσεις και Ενέργειες , μιας ολιστικής διάστασης προς κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο Περιβάλλον – Πολιτισμό – Κοινωνία. Το Θεματικό Καινοτόμο Πάρκο Μερέντας, αναφέρεται μέσα από συγκροτημένες Ενότητες, δημιουργώντας προϋποθέσεις αναφοράς εμπειριών και βιωμάτων, από το χθές στο αύριο, μέσα από καινοτόμες εξελίξεις για τα επόμενα χρόνια.

Ε: Η μεθοδολογία που ακολουθείται , τόσο στην λειτουργία του, όσο και προς κάθε κατεύθυνση δράσεων , διακρίνεται για την καινοτομία και την προηγμένη τεχνογνωσία.

ΣΤ: Το γενικό θέμα – κεντρική ιδέα, ακολουθεί μια σειρά δράσεων και ενεργειών , που αναφέρονται στην σύγχρονη περιβαλλοντική διάσταση , στην ιστορική - πολιτισμική διαδρομή , αλλά και σε δράσεις με κύριο στοιχείο την αναψυχή – ψυχαγωγία – διάδραση μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας των καινοτόμων κατευθύνσεων και της εξειδικευμένης Τεχνογνωσίας.

KΑΕΣ - Κ.Μπερτζουάνης

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...