Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοίνωσε, ότι προτίθεται να χορηγήσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2012- 2013.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι είναι απόφοιτοι λυκείων του νομού Ηλείας, o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους καθώς και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους, αν πρόκειται για υποψήφιους διδάκτορες, είναι τουλάχιστον οκτώ, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους για τα δύο τελευταία έτη να μην υπερβαίνει τις 30.000 € και να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους.

Η επιλογή των νέων υποτρόφων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, η οποία θα συνεκτιμήσει την επίδοση κάθε υποψηφίου σε συνδυασμό με την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων. Επιπλέον επιδίωξη της επιτροπής, θα είναι η ισότιμη εκπροσώπηση όλων των επιστημονικών πεδίων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 3 Ιουλίου 2012, στη διεύθυνση scholarships@latsis-foundation.org , με την ένδειξη «Υποτροφία Εξωτερικού». Το Ίδρυμα θα ανακοινώσει τα ονόματα των νέων υποτρόφων, την Τετάρτη 18 Ιουλίου. Η υποτροφία συνίσταται σε καταβολή χρηματικού ποσού για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος. Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 1.300 € μηνιαίως, μόνο για την χρονική περίοδο παραμονής του υποτρόφου στον τόπο σπουδών του, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα του πανεπιστημίου του εξωτερικού και το διάστημα αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα μέσω του scholarships@latsis-foundation.org

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...